Monitoring skládek

Monitoring skládek zahrnuje monitoring skládkového plynu, kvality vody a sedání skládkového tělesa a vliv okolí na skládku. Monitorujeme na aktivních i pasivních skládkách odpadů (S-OO a S-NO), dle platného integrovaného povolení, provozního řádu nebo navrhujeme optimalizaci monitoringu.

Monitoring plynu je prováděn na kontrolních bodech plynosběrného systému (věže, biofiltry, vstupy do kogenerační jednotky). Na biofiltrech měříme plyn na povrchu i v zárazných sondách (10 – 60 cm), teplotu a vlhkost a posuzujeme celkový stav biofiltru. Kontrolu skládkového plynu mimo kontrolní body provádíme pomocí zárazných sond a měřením metodou flux-box. Dále nabízíme i výtokové testy a odborný odhad skládkových emisí.

Monitorování kvality vod zahrnuje vody podzemních, povrchových a průsakových v kontrolních bodech skládky (retenční jímky, monitorovací body). Mezi hlavní parametry patři organoleptická stanovení, teplota, pH, konduktivita, fenoly jednosytné, CHSKCr, BSK5, NH4+, Cl-, S-, NO3-, Ncelk, TOC, Cd, Pb, Zn, Hg, Crcelk., As, NEL, AOX. Analýza vzorků je prováděna autorizovanou laboratoří.

Monitoringem sedání skládkového tělesa zjišťujeme pokles a stabilitu skládky a sklon svahů.
Četnost monitoringu i jednotlivé parametry upravujeme dle individuálních potřeb každé skládky. Rádi k monitoringu poskytneme konzultace či poradíme se sběrným systémem skládky.

Našim zákazníkům nabízíme pravidelné monitorování skládkového plynu v souladu s ČSN 83 8034 a ČSN 83 8036.

Nabízíme monitoring skládkového plynu:
  • v odplyňovacím systému skládky (věže, studny)
  • pod povrchem skládky (zárazné sondy do hloubky 10-60cm)
  • na povrchu skládky (metodou flux-box)
Dále pro zákazníky zjišťujeme například:
  • zjišťování produkce skládkového plynu z tělesa skládky (výtokové testy, výpočetní modely)
  • účinnost odbourávání methanu na pasivních systémech pro odstraňování skládkového plynu (biofiltrech)

V případě zájmu, či jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Metodika

Na místě se záraznou sondáží měří složení skládkového plynu z 10 a 50 cm (resp. z maximálně mechanicky dosažitelné hloubky) CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S a podpovrchové koncentrace CH4.

Jsou-li instalovány plynosběrné věže (s uzavíracími armaturami), změří se nejdříve manovakuometrem tlaková tendence, dále CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S čidlem, které je součástí analyzátoru.

Je-li instalován biooxidační filtr, měří se složení plynu v 10 a 50 cm (resp. z maximálně mechanicky dosažitelné hloubky) CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S čidlem, které je součástí analyzátoru a podpovrchové koncentrace CH4, v cílové hloubce se změří teplota.

Na vyžádání zákazníka se subjektivně hodnotí pachová stopa skládky.

Na vyžádání zákazníka, lze po sdělení plochy skládky, vypočítat roční produkci skládkového plynu.

Před měřením a na konci měření se zapisuje teplota okolí a subjektivně se hodnotí i síla větru. Atmosférický tlak je měřen přímo analyzátorem.

Chemické složení plynů se přepočítává na složení formální tvořené složkami:
  • BG modelový bioplyn (74 % CH4, 26 % CO2) standardního složení odpovídající vyšším obsahům methanu, dosahovaným při anaerobní digesci
  • AG přebytkový plyn z acidogenních procesů (CO2)
  • NA nezměněný vzduch (21 % O2, 79 % N2)
  • EA spotřebovaný vzduch (11 % CO2, 89 % N2), tj. plyn vzniklý jako zbytek po spotřebování kyslíku z přisátého vzduchu, tato složka je tvořena N2 a CO2
  • Výbušnost a zahoření skládky - modelováním úniku skládkového plynu z uzavřených skládek
Vzorkování, rozbory a měření
Puralab
Chcete objednat nebo poradit?

Ing. Pavel Lacek
+420 777 236 998

Ing. Klára Vondráková Ph.D.
+420 776 054 407

info@puralab.cz

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2023 | info@puralab.cz | made by PP